• чт. мар. 23rd, 2023

Проверки на АДФИ за 3 млрд. лв.: Поръчката за F-16, „Експо Дубай“ и АПИ са изрядни, но не и БАБХ

Byadmin

окт. 11, 2022

В периода 1 юли – 30 септември Агенцията за държавна и финансова инспекция (АДФИ) е приключила 91 финансови инспекции. Проверени са 146 обществени поръчки на обща стойност 3 012 951 171 лв. и 363 договора на обща стойност 512 382 411 лв. Контролните органи на АДФИ са установили 72 броя „индикатора за измама“. По време на инспекциите са установени 336 нарушения и са съставени 234 акта за установяване на административно нарушения. Констатирани са 24 непроведени или неоснователно проведени обществени поръчки на обща стойност 19 677 443 лв. Установените нецелево разходвани средства са в размер на 929 139 лв., от които по време на инспекциите са възстановени в бюджета 736 981 лв. В хода на инспекциите са разкрити причинени вреди за 362 415 лв., като от тях са възстановени 237 144 лв. Съставени са 3 акта за начет.

Кого е проверявала АДФИ?

От списъка на приключилите финансови инспекции е видно, че АДФИ е проверявала структури като Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), „Български пощи“, НКЖИ, „Пристанищна инфраструктура“. Прави впечатление, че проверките обхващат и две министерства – това на икономиката и това на отбраната. За отчетния период са проверени 54 общини, редица областни администрации, ВиК дружества и болници.

АДФИ не е открила нищо за „ЕКСПО 2020“ в Дубай

Проверката на инспекцията в Министерство на икономиката касае организацията и подготовката на участието на България в световното изложение „ЕКСПО 2020“ в Дубай. Инспекторите са проверявали спазването на нормативните актове, уреждащи бюджетната, финансово-стопанската и отчетната дейност, включително реда за възлагане по Закона за обществените поръчки при сключване и изпълнение на договора от 2019 г. и анекса към него от 2020 г. При проверката обаче АДФИ не е установила нарушение по Закона за обществените поръчки, нито е открила индикатори за измама.

Припомняме, че АДФИ влезе в Министерството на икономиката и индустрията за проверка по сигнал на вицепремиера Корнелия Нинова, който тя изпрати до прокуратурата за финансови злоупотреби.

Финансовите инспектори не са открили нарушения, нито индикатори за измама и в Министерство на отбраната. Там обект на проверка са били преведените през 2019 г. от министерството по сметка на правителството на САЩ пари за изпълнение на международните договори във връзка с придобиването на нов тип боен самолет, които могат да се депозират и инвестират чрез сметки във Федералната резервна банка на Ню Йорк.

Индикатори за измама в БАБХ

Проверката в БАХ също е интересна, като тя обхваща три обществени поръчки. Две от тях са свързани с избор на външна акредитирана лаборатория за диагностични изследвания на проби от мозъци за трансмисивни спонгиформни енцефалопатии по животните. Третата е за избор на външна акредитирана лаборатория за диагностични изследвания по Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните, включително зоонозите в България за периода 2019 – 2021 г. Там са открити 13 индикатори за измама.

Според дефиницията този индикатор е белег, от който може да се направи обоснован извод за преднамерено невярно или неточно представяне на факти. Нарушенията на Закона за обществените поръчки са две. Едното нарушение е свързано с това, че при подписването на договора изпълнителят не е предоставил документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и документи за съответствието с поставените критерии за подбор, включително за третите лица и подизпълнителите.

Второто касае нарушение разпоредбата за договаряне без предварително обявление.

АДФИ не е открила нищо особено в АПИ

АДФИ е осъществила проверка в Агенция „Пътна инфраструктура“ за строителството на автомагистрала Русе – Велико Търново и по-конкретно за участъка от Русе до Бяла. В хода на проверката не са установени никакви индикатори за измама.

АДФИ обаче е регистрирала едно нарушение на Закона за обществените поръчки. Става въпрос за разпоредбата на закона, която касае удължаване сроковете за получаване на оферти в случаите, когато са поискани своевременно разяснения по условията на процедурата.

„Български пощи“ е ограничавала конкуренцията при обществените поръчки

Финансовите инспектори са проверили в „Български пощи“ спазването на нормативните актове, уреждащи бюджетната, финансово стопанската и отчетна дейност при управлението и стопанисването на недвижими имоти, притежавани от дружеството за периода от 1 януари 2020 г. до 31 декември 2021 година. Направена е още сравнителен анализ на отчетените приходи и разходи и финансовия резултат на дружеството към 31 декември 2020 г. и към 31 декември.

Проверките показват 7 нарушения на Закона за обществените поръчки. Най-много са нарушенията свързани с ограничаването на конкуренцията чрез включване на условия или изисквания, които дават необосновано предимство или необосновано ограничават участието на стопански субекти в обществените поръчки. Едно от нарушенията е свързано с неправомерно изискване на документи за доказване на съответствие с поставените критерии за подбор.

Какво показват проверките в „Пирогов“ и Александровска болница?

Финансовата инспекция е проверявала договор за строително монтажни работи от 2018 г. и договори за доставка на медицинско оборудване от 2020 г., както и .договори за проектно финансиране между здравното заведение и „Фонд за устойчиво градско развитие“ ЕАД, с които е отпуснато финансиране по линия на инструмента JESSICA.

В „Пирогов“ са регистрирани 18 нарушения. 11 от нарушенията са свързани със Закона за обществените поръчки. Едно от нарушенията е свързано с договорите под условие, а други показват, че контролните дейности не са били адекватни и разходите за осъществяването им са превишили очакваните от тях ползи. 7 от установените нарушения са на Закона финансовото управление и контрол в публичния сектор. Част от тях касаят прилагането политиките и процедурите за предварителен контрол за законосъобразност и система за двоен подпис, която не разрешава поемането на финансово задължение или извършването на плащане без подписите на ръководителя на организацията и на лицето, отговорно за счетоводните записвания.

В Александровска болница са извършени три проверки, като лечебното заведение е нарушило общо 9 пъти Закона за обществените поръчки, показва проверката на АДФИ. Нарушенията касаят договора ѝ за строително монтажни работи в „Клиника по пропедевтика на вътрешни болести“ и неотложни ремонтни работи по покриви на клиники в УМБАЛ „Александровска“ ЕАД. Друга част от нарушенията касаят рехабилитация на площадкова водопроводна и канализационна мрежа на Медицински комплекс, както и три договора за обследване и един за анализ на енергийно потребление, изпълнение на енергоспестяващи мерки и оптимизация на енергийното потребление.

НКЖИ

АДФИ е проверявала извършените разходи за жп линията София. Пловдив, в жп участък Елин Пелин – Костенец – Септември. Освен това финансовата инспекция е проверила за законосъобразност на обществената поръчка за специализирани обучения за НКЖИ при управление и изпълнение на дейности по проекти, съфинансирани от ЕСИФ“. В хода на проверката са установени 12 нарушения, сред които на Наредбата за командировките и специализациите в чужбина, Закона за обществените поръчки и други.

„Пристанищна инфраструктура“

Финансовата инспекция е направила проверка на обществената поръчка за осигуряване на техническа помощ за подготовка на проекти за следващия програмен период 2021-2027 г. Там е открито едно нарушение на Правилни за прилагане на Закона за обществените поръчки. Там нарушението е свързано с протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите, съответно на журито в конкурс за проект – в деня на изпращане на съответното решение в зависимост от вида и етапа на процедурата.

Източник Actualno.com

Източник: http://epicenter.bg//